Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long

Ngày 02/11/2015, đội thợ chúng tôi thi công tại Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 01

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 01

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 02

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 02

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 03

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 03

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 04

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 04

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 05

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 05

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 06

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 06

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 07

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 07

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 08

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 08

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 09

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 09

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 10

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 10

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 11

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 11

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 12

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 12

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 13

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 13

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 14

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 14

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 15

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 15

 Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 16

Nhà anh Thanh lắp giàn phơi thông minh phòng 207 tòa CT3B Đại Lộ Thăng Long 17

 

Rate this post

Trả lời

error: No copy!