Lắp giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower

Lắp giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 04/06/2016, đội kỹ thuật chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Long phòng 716 Tây Hà Tower
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 01
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 01
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 02
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 02
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 03
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 03
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 04
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 04
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 05
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 05
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 06
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 06
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 07
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 07
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 08
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 08
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 09
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 09
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 10
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 10
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 11
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 11
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 12
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 12
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 13
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 13
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 14
Giàn phơi thông minh anh Long P716 Tây Hà Tower 14
error: No copy!